Spotkania członków Rady i Zarządu LGD Kraina Trzech Rzek

20 lutego i 6 marca odbyły się spotkania członków Rady i Zarządu LGD Kraina Trzech Rzek. Głównym tematem obu spotkań było dostosowanie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminu Rady do zmian wprowadzonych na początku roku w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Mając na uwadze zarówno nowe zapisy rozporządzenia jak i sugestie ułatwień dla wnioskodawców podjęto decyzję o potrzebie dokonania zmian w procedurze oceny wniosków, harmonogramie ogłaszania naborów wniosków, budżecie LSR, kryteriach oceny zgodności operacji z LSR, kryteriach punktowych w odniesieniu do małych projektów.

Następnym krokiem będzie złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosku o akceptację planowanych zmian. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zmiany zostaną wprowadzone na mocy uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków.

Podczas spotkań Zarząd przedstawił również analizę poziomu osiągania wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, informację o zapowiedzianej kontroli w zakresie prawidłowości wdrażania zadań związanych z realizacją LSR, oraz prognozy dotyczące zasad wdrażania podejścia Leader w nowym okresie programowania 2014-2020.

Dodaj komentarz