Konferencja Sołtysów

19 marca 2012 r. odbyła się konferencja dla sołtysów z obszaru Krainy Trzech Rzek.  Spotkanie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole było okazją do wymiany doświadczeń zdobytych w  trudnej niekiedy pracy nad aktywizacją mieszkańców ale też do inspirowania się osiągnięciami innych miejscowości.

Magdalena Swoboda, Michał Hałas i Wojciech Partyka przedstawili  swoje sołectwa – omówili ich położenie, historię i posiadaną infrastrukturę. Pokazali też ofertę kulturalną, jaką przygotowują dla swoich mieszkańców. Szczególnymi osiągnięciami może pochwalić się sołectwo Rakownia, które dzięki utworzeniu stowarzyszenia mogło zrealizować swoje marzenie o budowie świetlicy wiejskiej.

Każdy z sołtysów powiedział też kilka słów o systemie współpracy z władzami, wypracowanym w ich gminie obejmującym np. cykliczne narady, szkolenia, imprezy integracyjne.

Renata Gembiak-Binkiewicz zapoznała zebranych z zasadami przeprowadzania zbiórki na cele publiczne.  Małgorzata Najdek przedstawiła dobre praktyki w zakresie wykorzystania funduszy sołeckich.  Okazało się, że zagadnienia te, pomimo, że ogólnie znane, nadal wzbudzają emocje. Uczestnicy spotkania wymienili się m.in. poglądami na temat zalet i wad ustawy o funduszu sołeckim.

Gorącą dyskusję  wywołał temat tworzenia stowarzyszeń na wsiach  i możliwości pozyskiwania przez nie środków na działalność, przedstawiany przez Małgorzatę Najdek. Niektórzy z zebranych podważali zasadność rejestrowania organizacji pozarządowych, uzasadniając to brakiem osób zainteresowanych późniejszym działaniem i problemami związanymi z finansowaniem przedsięwzięć. Wątpliwości rozwiali sołtysi współpracujący od kilku lat ze stowarzyszeniami stwierdzając, że bez nich nie byliby w stanie tyle osiągnąć jako sołectwo, które nie mając osobowości prawnej nie może wnioskować o dofinansowanie w wielu programach krajowych i unijnych.

Dodaj komentarz