Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek

Serdecznie zapraszam
do udziału w Walnym Zebraniu Członków
LGD Kraina Trzech Rzek

które odbędzie się w środę, 9 listopada 2011 r., o godz. 16.45

w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Szkolnej 7 w Obornikach.

Zgodnie z § 16 statutu LGD Kraina Trzech Rzek, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na 9 listopada 2011 r. o godz. 17.00.
Uchwały WZC podejmowane w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków stowarzyszenia.
Projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad
zostaną udostępnione na stronie internetowej www.kraina3rzek.pl oraz w siedzibie stowarzyszenia.

Z poważaniem

Waldemar Krankiewicz

/-/

Prezes Zarządu LGD

Kraina Trzech Rzek

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum, wybór protokolanta, przewodniczącego obrad i komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej.
 6. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na członków zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa i wiceprezesów zarządu.
 8. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości i zasad płatności składek członkowskich.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Uchwała 9-2011 – wybór zarządu

Uchwała 10-2011 – wybór komisji rewizyjnej

Uchwała 11-2011 – zmiana wysokości i zasad płatności składek

Dodaj komentarz