W poniedziałek 17 października do godz. 15.00 można składać wnioski o dotacje dla osób prowadzących lub otwierających działalność gospodarczą!

Uprzejmie przypominamy, że termin składania wniosków o dotacje dla osób prowadzących lub otwierających działalność gospodarczą upływa w poniedziałek 17 października 2011 r. o godz. 15.00!

Kto może ubiegać się o wsparcie? Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która podejmuje lub prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorca

Na co można uzyskać pomoc? Koszty związane z rozwijaniem bądź podejmowaniem działalności, tj. budowa, przebudowa, remont budynków, zakup maszyn, urządzeń narzędzi, sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem, środków transportu,  zagospodarowanie terenu, koszty robót budowlanych, koszty przygotowania dokumentacji technicznej, opłaty za licencje, patenty

Jakie wsparcie można uzyskać? 50 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 300 000 zł, przy czym 100 000 zł przy planowanym utworzeniu jednego miejsca pracy, 200 000 zł przy planowanym utworzeniu dwóch miejsc pracy, 300 000 przy planowanym utworzeniu trzech miejsc pracy.

Informacja:

ogłoszenie naboru, formularze wniosków i załączników

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji!

Biuro Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek,
Oborniki,  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76,
Tel. 791 222 764, 883 777 918, www.kraina3rzek.pl

Dodaj komentarz