Zapraszamy na Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek

Serdecznie zapraszamy na

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek,

które odbędzie się 21 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 17.00,

w Sali Kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury,

przy ul. Armii Poznań 18 w Obornikach.

Zgodnie z § 16 statutu LGD Kraina Trzech Rzek, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na 21 czerwca 2011 r. na godz. 17.30. Uchwały WZC podejmowane
w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków stowarzyszenia.
Projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad publikowane są na stronie internetowej www.kraina3rzek.pl lub  dostępne w siedzibie stowarzyszenia od 9 czerwca 2011 r.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum, wybór protokolanta, przewodniczącego obrad i komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie:

a)     Sprawozdania z działalności zarządu,

b)    Sprawozdania finansowego,

c)     Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2010 rok.

b)    przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

c)     udzielenia absolutorium Zarządowi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LGD na 2011 rok.

7. Bieżące informacje Zarządu, wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Materiały na WZC:

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

załącznik do uchwały nr 1

załącznik do uchwały nr 2

załącznik do uchwały nr 4

Dodaj komentarz