Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Oborniki, 15.02.2011 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Kraina Trzech Rzek

ogłasza  nabór na wolne stanowisko

SPECJALISTY ds. PROMOCJI w BIURZE LGD

Wymagania dla kandydata na stanowisko specjalisty ds. promocji

Wymagania niezbędne

–        wykształcenie wyższe

–        znajomość obsługi komputera (pakietu Office)

–        doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów/eventów, szkoleń, spotkań i warsztatów

–        znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

–        prawo jazdy kategorii B

–        dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe

–        komunikatywność

–        kreatywność

–        operatywność

Zakres zadań:

 1. Inicjowanie i wdrażanie zadań realizowanych przez Biuro Stowarzyszenia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w ramach innych programów, których beneficjentem będzie Stowarzyszenie.
 2. Wykonywanie zadań związanych z animowaniem społeczności lokalnej oraz działalnością informacyjną, szkoleniową i promocyjną Stowarzyszenia.
 3. Przygotowanie koncepcyjne i dokumentacyjne projektów współpracy oraz ich realizacja i rozliczanie.

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy – pełen etat

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76,

64-600 Oborniki

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, dokumenty potwierdzające staż pracy,
 2. Życiorys – curriculum vitae
 3. List motywacyjny zawierający dane kontaktowe (nr tel., e-mail)
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procedury naboru pracownika poświadczone własnoręcznym podpisem
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania
  z praw publicznych
 7. Płytę CD z przygotowaną przez siebie prezentacją w programie Power Point na temat: „Moja Gmina” – od 3 do 5 slajdów.

Etapy naboru:

 1. Złożenie dokumentów przez kandydatów
 2. Rozmowa kwalifikacyjna
 3. Ogłoszenie wyników

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze LGD Kraina Trzech Rzek,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji w Biurze LGD Kraina Trzech Rzek”
w terminie do dnia 2 marca 2011 r. do godz. 1500.

Dodaj komentarz