Zaproszenie na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek

Serdecznie zapraszam
do udziału w nadzwyczajnym

Walnym Zebraniu Członków LGD Kraina Trzech Rzek,

które odbędzie się dnia 28 stycznia 2011 r. o godz. 17.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Szkolnej 7 w Obornikach.

Zgodnie z § 16 statutu LGD Kraina Trzech Rzek, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na 28 stycznia 2011 r. na godz. 18.00.
Uchwały WZC podejmowane w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków stowarzyszenia.

Projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zostaną udostępnione na stronie internetowej www.kraina3rzek.pl oraz w siedzibie stowarzyszenia.

Z poważaniem
Waldemar Krankiewicz
/-/
Prezes Zarządu LGD
Kraina Trzech Rzek

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta, Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa p. Krzysztofa Sielskiego
  w Radzie LGD.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka rady spośród uczestników WZC.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany osoby reprezentującej Gminę Oborniki
  w składzie Rady LGD.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady LGD Kraina Trzech Rzek.
 8. Bieżące informacje Zarządu, wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Dodaj komentarz