Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

 ogłasza  nabór na wolne stanowisko SPECJALISTY w BIURZE LGD

 Wymagania dla kandydata na stanowisko specjalisty ds. promocji:

Wymagania niezbędne

–        wykształcenie wyższe

–        co najmniej 2-letni staż pracy

–        znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office)

–        udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań i warsztatów

–        udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu i realizacji min. 2 projektów/eventów

–        biegła znajomość j. angielskiego

–        prawo jazdy kategorii B

–        dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe

–        znajomość obsługi programów grafiki rastrowej i wektorowej

–        znajomość działań wdrażanych poprzez podejście Leader  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

–        udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

–        komunikatywność

–        kreatywność

–        operatywność

Zakres zadań:

 1. Inicjowanie i wdrażanie zadań realizowanych przez Biuro Stowarzyszenia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w ramach innych programów, których beneficjentem będzie Stowarzyszenie.
 2. Wykonywanie zadań związanych z animowaniem społeczności lokalnej oraz działalnością informacyjną, szkoleniową i promocyjną Stowarzyszenia.
 3. Przygotowanie koncepcyjne i dokumentacyjne projektów współpracy oraz ich realizacja i rozliczanie.

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy – pełen etat

 Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76,

64-600 Oborniki

 Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, dokumenty potwierdzające staż pracy
 2. Życiorys – curriculum vitae
 3. List motywacyjny zawierający dane kontaktowe (nr tel., e-mail)
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procedury naboru pracownika poświadczone własnoręcznym podpisem
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania
  z praw publicznych

Etapy naboru:

 1. Złożenie dokumentów przez kandydatów
 2. Rozmowa kwalifikacyjna
 3. Ogłoszenie wyników

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze LGD Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji w Biurze LGD Kraina Trzech Rzek”
w terminie do dnia 22 października 2010 r. do godz. 1500.

Dodaj komentarz