Uwaga beneficjenci Małych projektów i Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw : można składać wnioski o zaliczki na działania z PROW 2007 – 2013!

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. nr 57 z 2010 r., poz. 351), od 10 maja br. istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkowe finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  1. „Małe projekty”, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
    w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
  2. ” Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  3. “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Ze względu na regulacje prawne ujęte w zapisach ww. ustawy, ważne jest, aby Beneficjenci składając wniosek o zaliczkę, dokonali tej czynności w odpowiednim terminie, tj.:

  • Beneficjenci, którzy mają już podpisane z ARiMR lub Samorządem Województwa umowy o przyznanie pomocy – powinni złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli do 8 czerwca br.,
  • Beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację, lecz nie przyznano im jeszcze z ARiMR pomocy (nie zawarto umowy), a chcą skorzystać z zaliczki, powinni złożyć wniosek o zaliczkę w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy o przyznanie pomocy.

Formularz wniosku o zaliczkę wraz z instrukcją jego wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w sekcji “Dla Beneficjentów” w zakładce pobierz wnioski.

Dodaj komentarz