Spotkanie aktywizacyjne z sołtysami

18 maja 2010 r. w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla sołtysów z terenu gminy Murowana Goślina. Pracownicy Biura LGD przedstawili na nim zasady przygotowania Planu Odnowy Miejscowości (POM), który jest załącznikiem niezbędnym do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. Przekazywane informacje uwzględniały zmiany wprowadzone  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z 1 kwietnia 2010 r.

Przypominamy, że Plany Odnowy Miejscowości przyjmowane uchwałą przez Zebrania Wiejskie a później zatwierdzane uchwałą Rady Gminy powinny od teraz zawierać:

a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja,

b) inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości,

c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja,

d) opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji;

e) Opis i charakterystykę obszarów, o których mowa w  § 4 ust. 1 pkt 5 (czyli: obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego).

Zgodnie z rozporządzeniem jako załącznik należy złożyć również uchwały zmieniające uchwały Zebrania Wiejskiego i Rady Gminy dotyczące POM.