Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: SPECJALISTY w BIURZE LGD – przedłużenie naboru do 4 września br

Wymagania dla kandydata na stanowisko specjalisty:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 2-letni staż pracy
 • dobra znajomość warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych poprzez podejście Leader
 • dyspozycyjność
 • biegła znajomość obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań i warsztatów.
 • znajomość zagadnień związanych z płatnościami i refundacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych
 • komunikatywność

Zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku:

 • Wykonywanie zadań wynikających z procedury naboru i oceny wniosków o pomoc składanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek.
 • Obsługa posiedzeń Rady.
 • Przygotowanie koncepcyjne i dokumentacyjne projektów współpracy oraz ich realizacja i rozliczanie.
 • Przygotowywanie analiz i wniosków dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 • Wykonywanie zadań związanych z animowaniem społeczności lokalnej oraz działalnością informacyjną, szkoleniową i promocyjną Stowarzyszenia.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o pomoc składanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek.
 • Obsługa sekretarska biura.
 • Obsługa posiedzeń Walnego Zebrania oraz posiedzeń Zarządu.
 • Przygotowywanie wniosków o pomoc i wniosków o płatność dotyczących działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”.
 • Przygotowywanie analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania lokalnej grupy działania.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika biura;

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy – pełen etat

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76,

64-600 Oborniki

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 2. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy
 4. Życiorys – curriculum vitae
 5. List motywacyjny
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procedury naboru pracownika poświadczone własnoręcznym podpisem
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z praw publicznych

Etapy naboru:

 1. Złożenie dokumentów przez kandydatów
 2. Rozmowa kwalifikacyjna
 3. Ogłoszenie wyników

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty w Biurze LGD Kraina Trzech Rzek” w terminie do dnia 4 września 2009 r. do godz. 1200.