Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”, odbędzie się dnia 30 czerwca 2009 r. o godz. 17:30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Szkolnej 7 w Obornikach.

Zgodnie z § 16 statutu LGD „Kraina Trzech Rzek”, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na 30 czerwca 2009 r. na godz. 18:00.

Uchwały podejmowane w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę członków stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przejęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Merytoryczno-Finansowego Zarządu za 2008 rok – uchwała, załącznik.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu – uchwała, załącznik.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LGD na 2009 rok – uchwała, zalacznik.
  7. Bieżące informacje Zarządu, wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.