Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: KIEROWNIK BIURA LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza  nabór na wolne stanowisko: KIEROWNIK BIURA LGD

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 5-letni staż pracy
 • znajomość zasad wdrażania osi 4. Leader PROW
 • znajomość LSR Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek
 • dyspozycyjność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację
 • biegła znajomość obsługi komputera

Główne zadania:

 1. Inicjowanie i koordynacja zadań realizowanych przez Biuro Stowarzyszenia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w ramach innych programów, których beneficjentem będzie Stowarzyszenie.
 2. Planowanie działalności biura, w szczególności przygotowanie rocznych planów pracy i budżetu.
 3. Kierowanie pracą biura w celu realizacji założonych zadań i planów.
 4. Zarządzanie personelem biura.
 5. Nadzór nad realizacją zadań zleconych wykonawcom zewnętrznym.
 6. Składanie sprawozdań z działalności biura i stanu realizacji zadań.
 7. Nadzorowanie wykonywania zadań biura wynikających z uchwał Walnego Zebrania i Zarządu.
 8. Wykonywanie zadań wynikających z realizacji działań i programów, których beneficjentem będzie Stowarzyszenie.
 9. Doradztwo dla beneficjentów realizujących projekty w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy – pełen etat

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76,

64-600 Oborniki

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 2. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy
 4. Życiorys – curriculum vitae
 5. List motywacyjny
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procedury naboru pracownika poświadczone własnoręcznym podpisem
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z praw publicznych

Etapy naboru:

 1. Złożenie dokumentów przez kandydatów
 2. Rozmowa kwalifikacyjna
 3. Ogłoszenie wyników

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki z dopiskiem „Nabór na Kierownika Biura LGD Kraina Trzech Rzek” w terminie do dnia 3 lipca 2009 r. do godz. 9:00.

Otwarcia ofert dokona Zarząd w dniu 3 lipca 2009 r. o godz. 9:15.

Załącznikiem do ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu na stanowisko Kierownika Biura LGD Kraina Trzech Rzek.