Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”, odbędzie się dnia 27 stycznia 2009 r. o godz. 17:30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Szkolnej 7 w Obornikach. Zgodnie z § 16 statutu LGD „Kraina Trzech Rzek”, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na 27 stycznia 2009 r. na godz. 18:00. Uchwały podejmowane w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę członków stowarzyszenia.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

  1. Przywitanie zgromadzonych.
  2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Komisji Skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Rady.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty, do której Zarząd w imieniu LGD może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał zostały zamieszczone na stronie internetowej.